PRIVATUMO POLITIKA IR NAUDOJIMOSI „CV-ONLINE“ DUOMENŲ BAZE SĄLYGOS UŽSIREGISTRAVUSIEMS DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS

1 SĄVOKOS


1.1 „CV-Online“ – „CV-Online LT, UAB“, įmonės kodas 211698170, registruotosios buveinės adresas: Švitrigailos g. 11M, Vilnius, 03228, Lietuva. El.paštas: info@cvonline.lt.

1.2 Duomenų bazė – Interneto svetainėje esanti arba per Interneto svetainę pasiekiama „CV-Online“ duomenų bazė, kurioje pateikiami darbo pasiūlymai, darbo paieškos skelbimai, gyvenimo aprašymai ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys.

1.3 Naudotojas – fizinis asmuo, sutikęs su šiomis Sąlygomis, užsiregistravęs Duomenų bazėje ir susikūręs naudotojo paskyrą.

1.4 Sąlygos – šios „CV-Online“ duomenų bazės sąlygos ir privatumo politika, taikomos užsiregistravusiems darbo ieškantiems asmenims.

1.5 Duomenų gavėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris naudojasi Duomenų baze darbuotojų paieškai ar atrankai savo paties ar savo klientų reikmėms arba tam, kad gautų kitas per Interneto svetainę „CV-Online“ darbdaviams teikiamas paslaugas, ir kuriam „CV-Online“ perduoda Naudotojo duomenis ar suteikia galimybę su jais susipažinti pagal šias Sąlygas.

1.6 Šalys – „CV-Online“ ir Naudotojas.

1.7 Paslaugos – visos „CV-Online“ teikiamos paslaugos, skirtos darbo ieškantiems asmenims, aprašytos interneto svetainės www.cvonline.lt poskyryje „Ieškantiems darbo“. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos (įskaitant galimybę įkelti į Duomenų bazę Naudotojo CV, ieškoti ir elektroniniu paštu gauti tinkamus darbo pasiūlymus, dalyvauti paraiškų teikimo procedūrose ir t. t.) Naudotojui yra nemokamos. Naudotojas turi sumokėti „CV-Online“ už papildomas paslaugas (konsultacijas, testus, reklamą ir t. t.). Mokėjimo suma ir atitinkamos sąlygos nurodomos konkrečios Paslaugos aprašyme.

1.8 Asmens duomenys – Naudotojo duomenys, Prisijungimo duomenys, Techniniai duomenys, Ryšių duomenys ir Slapukų duomenys, laikomi asmens duomenimis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl duomenų apsaugos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.9 Naudotojo duomenys – visi su Naudotoju susiję duomenys, jo įvesti į Duomenų bazę, įskaitant duomenis, įvestus į registracijos formą, Duomenų bazės CV formą, ir kitus su Naudotoju susijusius duomenis, kuriuos tvarko „CV-Online“. Naudotojo duomenys apima gimimo datą, lytį, gimtąją kalbą, užimtumo statusą, išsilavinimą, telefono numerį, el.pašto adresą, gyvenamąją šalį, tačiau tuo neapsiriboja.

1.10 Prisijungimo duomenys – Naudotojo duomenys, kuriuos pateikė pats Naudotojas ir kuriuos sudaro naudotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos Naudotojas pasirinko registruodamasis Duomenų bazėje ar vėliau pakeitė. Prisijungimo duomenys taip pat apima Naudotojo duomenis, gautus iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pvz., „LinkedIn“, „Facebook“, „Google“), kuriuos Naudotojas pasirinko registruodamasis ar prisijungdamas, įskaitant naudotojo vardą, profilio nuotrauką, amžiaus intervalą, lytį, el. pašto adresą, ankstesnę darbo patirtį ir kitus viešai prieinamus profilio duomenis, bet jais neapsiribojant.

1.11 Techniniai duomenys – Naudotojo duomenys, automatiškai generuojami ir renkami iš Naudotojo įrenginio, kuriuo naudodamasis jis prisijungia prie Interneto svetainės, įskaitant IP adresą (ir vietą pagal IP adresą), prieigos teikėją, nukreipiantį URL, datą, laiką, prieigos žymas, naršyklės rūšį ir versiją, operacinę sistemą, perkeltų duomenų kiekį ir būseną, vietos duomenis, bet jais neapsiribojant.

1.12 Ryšių duomenys – duomenys, kuriuos Naudotojas teikia „CV-Online“, susirašinėdamas su „CV-Online“ elektroninėmis priemonėmis (pvz., per Interneto svetainę, el. paštu), įskaitant Naudotojo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, žinutės turinį, tačiau tuo neapsiribojant.

1.13 Slapukų duomenys – „CV-Online“ naudoja Interneto svetainėje slapukus, kurie gali rinkti Naudotojo asmens duomenis.

1.14 Interneto svetainė – internetinė aplinka, sukurta su tarpininkavimu tarp darbo ieškančių asmenų ir darbdavių susijusioms Paslaugoms, kurias teikia „CV-Online“, teikti ir esanti adresu www.cvonline.lt.


2 NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS


2.1 Naudotojui, užpildžiusiam registracijos formą ir sutikusiam su Privatumo politika ir Sąlygomis, suteikiama prieiga prie Duomenų bazės, kad, prisijungęs su Prisijungimo duomenimis, galėtų naudotis Paslaugomis. Naudotojui, kuris nori naudotis mokamomis Paslaugomis, prieiga prie jų suteikiama „CV-Online“ nustatytomis sąlygomis (kurios aprašytos Interneto svetainėje) ir tik sumokėjus atitinkamą mokestį ar „CV-Online“ jį gavus.

2.2 Naudotojas įsipareigoja saugoti Prisijungimo duomenų konfidencialumą ir niekam jų neatskleisti. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi Prisijungimo duomenimis.

2.3 Jei Naudotojas pamiršo Prisijungimo duomenis ar jų dalį arba turi pagrindo manyti, kad Prisijungimo duomenys tapo prieinami tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas pakeisti savo Prisijungimo duomenis Duomenų bazės naudotojo paskyroje arba apie tai el. paštu ar telefonu pranešti „CV-Online“. Tai padarius „CV-Online“ Naudotojo vardu pakeis Prisijungimo duomenis.

2.4 Naudotojas įsipareigoja į Duomenų bazę įvesti tik tikslius ir teisingus Naudotojo duomenis, kuriuose nėra neteisingos ar klaidinančios informacijos apie Naudotojo išsilavinimą, darbo patirtį ar charakterio savybes. Naudotojas atsako už nuostolius, kuriuos „CV-Online“ arba tretieji asmenys patiria tuo atveju, jei jo pateikti Naudotojo duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

2.5 Visos teisės į Duomenų bazę ir Interneto svetainę priklauso „CV-Online“. Naudodamasis Interneto svetaine, Duomenų baze ir Paslaugomis, Naudotojas neįgyja jokių teisių į Duomenų bazę arba Interneto svetainę ar jų dalis. Naudotojas gali sąžiningai naudoti Duomenų bazėje esančius duomenis kandidatuodamas į tam tikrą darbą ar pareigas ir susisiekti su darbdaviais naudodamasis darbo pasiūlymuose pateiktais kontaktiniais duomenimis. Naudotojas neturi teisės kopijuoti Duomenų bazės ar daryti jos išrašų arba naudotis Duomenų baze bet kokiais kitais tikslais nei Paslaugų naudojimas. Be to, Naudotojas neturi teisės gadinti Duomenų bazės, įkelti nelegalaus ar netinkamo turinio ar trikdyti jos veikimo. Bet kuriais būdais naudodamasis Duomenų baze (taip pat siekdamas gauti Paslaugas), Naudotojas neįgyja jokių teisių, įskaitant autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, į pagrindinę programinę įrangą, reikalingą tam, kad Duomenų bazė galėtų veikti.

2.6 Naudotojas turi teisę papildyti, pataisyti, ar pakeisti į Duomenų bazę įvestus Naudotojo duomenis ir nuspręsti, kiek šie duomenys bus prieinami Duomenų gavėjams (turi teisę pakeisti Naudotojo duomenų statusą, t. y. rodyti arba paslėpti savo kontaktinę informaciją esančią CV, be to, gali el. paštu info@cvonline.lt paprašyti užblokuoti CV nuo darbdavių). CV su rodoma arba paslėpta kontaktine informacija yra matomi Duomenų gavėjams, užsisakiusiems mokamas CV paieškos paslaugas. Tačiau darbdaviai negali rasti asmens pagal vardą ir pavardę. Jei Naudotojas savo CV slepia savo kontaktinius duomenis, asmens kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas, taip pat informacija, kuri padėtų nustatyti asmens tapatybę, įskaitant ankstesnių darbdavių pavadinimus, mokymo įstaigų pavadinimus, rekomendacijas pateikusių asmenų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis, bet tuo neapsiribojant, yra paslėpti. Naudotojų, kurių Naudotojo duomenys yra užblokuoti, CV matomi patiems Naudotojams, bet nematomi CV paieškoje.

2.7 Norėdamas ištrinti Naudotojo paskyrą, Naudotojas turi nusiųsti atitinkamą prašymą el. paštu info@cvonline.lt. „CV-Online“ ištrins Naudotojo paskyrą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo atitinkamo prašymo, atsižvelgdama į 4.11 skirsnyje nurodytus apribojimus.


3 „CV-ONLINE“ TEISĖS IR PAREIGOS


3.1 „CV-Online“ suteikia galimybę Naudotojui naudotis Paslaugomis (įskaitant prieigą prie Duomenų bazės) pagal šias Sąlygas ir atitinkamus Interneto svetainės poskyrius, kuriuose reglamentuojama konkrečių Paslaugų teikimo tvarka.

3.2 Jei „CV-Online“ turi pagrindo manyti, kad Naudotojo į Duomenų bazę įvesti Naudotojo duomenys yra neteisingi, klaidingi, neteisėti, skatina ar rodo neteisėtą veiklą arba neatitinka bendrai pripažįstamų moralės normų, „CV-Online“ turi teisę tokius duomenis pašalinti iš Duomenų bazės.

3.3 „CV-Online“ nėra Duomenų gavėjų įgaliotasis atstovas ar įgaliotinis, todėl neatsako už jokią žalą, kuri gali būti padaryta Naudotojui ieškant darbo ar dalyvaujant Duomenų bazėje ir Interneto svetainėje pristatomose paraiškų teikimo procedūrose. Naudotojas pradeda ikisutartines derybas su Duomenų gavėju ir darbo sutartį pasirašo savarankiškai, „CV-Online“ netarpininkaujant. „CV-Online“ neatsako už Duomenų gavėjo Naudotojui duotus pažadus ar darbo sutarties sąlygų nevykdymą.

3.4 „CV-Online“ negarantuoja, kad Naudotojas susiras darbą per Interneto svetainę, ir šiuo tikslu nebendrauja su darbuotojų ieškančiais asmenimis.

3.5 „CV-Online“ neatsako už Naudotojo duomenų, kuriuos jis atskleidė Duomenų gavėjams, naudojimą neteisėtai arba be leidimo ar už tų duomenų konfidencialumą, jei jį turi užtikrinti Duomenų gavėjas.

3.6 „CV-Online“ turi teisę pakeisti Interneto svetainės, Duomenų bazės, Duomenų bazės procedūrų, Paslaugų ir meniu struktūrą, prieš tai iš anksto neinformavusi Naudotojo.


4 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KURĮ VYKDO „CV-ONLINE“


4.1 Naudotojo Asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugą pagal šias Sąlygas, valdytojas yra „CV-Online“.

4.2 „CV-Online“ tvarko šių kategorijų Naudotojo Asmens duomenis: Naudotojo duomenis, Prisijungimo duomenis, Ryšių duomenis, Techninius duomenis, Slapukų duomenis.

4.3 „CV-Online“ teisinis Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo pagrindas priklauso nuo tikslo ir aplinkybių, kuriomis „CV-Online“ renka Asmens duomenis. „CV-Online“ tvarko Naudotojo Asmens duomenis šiais keturiais teisiniais pagrindais: teisinės pareigos vykdymas, Sąlygų vykdymas, teisėtų „CV-Online“ interesų įgyvendinimas ar Naudotojo sutikimas.

4.4 Jeigu teisinis Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

4.4.1 teisėtas interesas, tada tai pirmiausia reiškia objektyvų ir teisėtą interesą teikti Paslaugas ir užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės funkcijų veikimą;

4.4.2 sutikimas, tai pirmiausia reiškia tikslą užtikrinti Naudotojui galimybę veiksmingai koreguoti turinį, nes be Naudotojo sutikimo būtų neįmanoma pritaikyti Interneto svetainės ir Paslaugų prie Naudotojo pageidavimų;

4.4.3 Sąlygų vykdymas, tai pirmiausia reiškia tikslą nustatyti ir vykdyti pareigas, susijusias su Paslaugų teikimu;

4.4.4 pagal teisės aktus kylančių pareigų vykdymas, tai pirmiausia reiškia, kad „CV-Online“ privalo tvarkyti tam tikrus Naudotojo duomenis, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Šiuo atveju „CV-Online“ negali nuspręsti, kurie duomenys renkami ir tvarkomi, nes tai nustatyta galiojančiuose įstatymuose.

4.5 Toliau pateikiamas aprašomasis duomenų tvarkymo tikslų, susijusių su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir tvarkymo teisiniu pagrindu, sąrašas:

Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas

Asmens duomenų kategorijos, kurias duomenų valdytojas „CV-Online“ naudoja duomenų tvarkymo tikslais

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisėtas interesas užtikrinti (duomenų) saugumą ir užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams

Nustatyti ir šalinti Paslaugų, Duomenų bazės ir Interneto svetainės problemas

Techniniai duomenys

Teisėtas interesas veiksmingai teikti pranešimus ir Paslaugas klientui

Sąlygų vykdymas atsižvelgiant į bendravimo turinį ir tikslą

Ryšių duomenys, Techniniai duomenys

Užtikrinti Naudotojui ir „CV-Online“ galimybę bendrauti

Teisėtas interesas užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės ir Duomenų bazės funkcijų veikimą

Užtikrinti Interneto svetainės ir Duomenų bazės veikimą ir prieinamumą

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Teisėtas interesas kurti ir tobulinti Interneto svetainę ir gerinti naudotojo patirtį vykdant įprastą verslo veiklą

Tobulinti, suasmeninti ir kurti Paslaugas ir Interneto svetainę

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Nustatyti Naudotojo tapatybę

Sąlygų vykdymas

Prisijungimo duomenys

Prisijungimo duomenys, Techniniai duomenys, Naudotojo duomenys, Ryšių duomenys

Teikti Paslaugas ir suteikti prieigą prie Duomenų bazės

Sąlygų vykdymas

Vykdyti pardavimo analizę, nustatyti rinkos galimybes ir strategiją

Teisėtas interesas reklamuoti „CV-Online“ ir stiprinti verslo galimybes

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Pritaikyti Interneto svetainės turinį ir bendrąją komunikaciją pagal Naudotojo pageidavimus

Techniniai duomenys, tam tikri Slapukų duomenys

Sutikimas

Suteikti galimybę užsiregistravusiems Duomenų gavėjams, norintiems atlikti bandomąją paiešką, peržiūrėti Naudotojo CV

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Vykdyti profiliavimą veikiant kaip tarpininkui tarp Naudotojo ir tinkamo darbuotojo (pagal metriką ar automatizuoto sprendimų priėmimo priemones)

Naudotojo duomenys, Slapukų duomenys

Vykdyti profiliavimą kaip tarpininkui teikiant Naudotojo informaciją Interneto svetainėje registruotam Duomenų gavėjui, siekiant surasti ir atrinkti darbuotojus, kurių jis ieško sau ar savo klientams

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Naudotojo duomenys, Slapukų duomenys

Informuoti Naudotoją apie Paslaugas, galimybes ir „CV-Online“ ir jos partnerių naujienas el. pašto adresu, įvestu registruojantis Interneto svetainėje

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Informuoti Naudotoją apie naujus darbo pasiūlymus, kurie atitinka jo CV nurodytas sąlygas

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Paklausti, ar Naudotojas gavo grįžtamąją informaciją iš Duomenų gavėjo, į kurį kreipėsi dėl darbo

Naudotojo duomenys

Persiųsti Naudotojo paraiškos duomenis Duomenų gavėjui, įkėlusiam darbo skelbimą

Sąlygų vykdymas

Naudotojo duomenys

Sąlygų vykdymas

Teisinės pareigos vykdymas (pvz., pagal BDAR)

Teisėtas interesas kurti ir tobulinti Interneto svetainę ir gerinti naudotojo patirtį vykdant įprastą verslo veiklą


Pašalinti galimai klaidingus ir (arba) netikslius Naudotojo duomenis

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas užtikrinti verslo tęstinumą ir sudaryti galimybes įtraukti įvairius investuotojus

Naudotojo duomenys, Prisijungimo duomenys, Ryšių duomenys, Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Vykdyti su pardavimu susijusias „CV-Online“ verslo operacijas arba pritraukti investuotojų

Duomenų subjekto sutikimas, kuris teikiamas siekiant užtikrinti efektyvesnį ir asmeniškesnį Paslaugos turinio kūrimą Vartotojams, susijusį su įsidarbinimo galimybėmis, arba

Teisėtas interesas teikti Paslaugas efektyviau ir daryti teigiamą įtaką Vartotojo įsidarbinimo galimybėms.

Naudotojo el.pašto adresas

Teikti personalizuoto turinio paslaugas darbo ieškantiems trečiųjų šalių svetainėse („Facebook“ ir „Google“)

4.6 Atkreipkite dėmesį, kad atitinkamas darbdavys, kuriam Naudotojas sutinka perduoti savo Asmens duomenis, yra atskiras Asmens duomenų valdytojas. Darbdavys tvarko Naudotojo asmens duomenis tik tokiu būdu ir tais tikslais, apie kuriuos jis atskirai informavo Naudotoją.

4.7 Atkreipiame dėmesį, kad Vartotojo elektroninio pašto adresas duomenų subjekto sutikimu gali būti perduotas trečiosioms šalims (Facebook ir Google), siekiant Naudotojui teikti personalizuotą turinį trečiųjų šalių interneto svetainėse.

4.8 „CV-Online“ gali tvarkyti Naudotojo duomenis ir kitais tikslais, jeigu ji atitinkamu metu Naudotojui atskleidžia duomenų tvarkymo tikslus ir jei Naudotojas sutinka su siūlomu Asmens duomenų naudojimu arba yra atitinkami teisiniai pagrindai, arba jei naujasis tikslas yra suderinamas su čia nurodytu pirminiu tikslu.

4.9 Atkreipkite dėmesį, kad teikdama paslaugas „CV-Online“ gali analizuoti Naudotojo duomenis ir pagal juos sudaryti individualius profilius. Šie profiliai bus naudojami parenkant tinkamus Duomenų gavėjus, atitinkančius Naudotojo profilį ir poreikius. Profiliavimas grindžiamas Naudotojo parinktimis ir reikalavimais, nustatytais Naudotojo duomenyse. „CV-Online“ tikisi, kad profiliavimas neturės didesnės įtakos, išskyrus tai, kad Naudotojui bus suteikiamos geriau jo poreikius atitinkančios paslaugos ir jo patirtis naudojantis „CV-Online“ paslaugomis taps malonesnė.

4.10 „CV-Online“ norėtų pabrėžti, kad pateikti Naudotojo duomenis ir Prisijungimo duomenis privaloma pagal Sąlygas ir gali būti, jog šių duomenų nepateikus arba pareikalavus apriboti arba nutraukti jų tvarkymą „CV-Online“ nebegalės teikti Naudotojui Paslaugų pagal Sąlygas. Naudotojui pateikus atitinkamą prašymą dėl savo Naudotojo duomenų tvarkymo, „CV-Online“ turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Naudotojui ir ištrinti Naudotojo paskyrą ir visus susijusius duomenis. Tokiu atveju Naudotojas taip pat gali pateikti prašymą ištrinti jo paskyrą ir visus su ja susijusius duomenis.

4.11 Naudotojo Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol tai pagrįstai būtina norint pasiekti Sąlygų 4.5 skirsnyje nurodytus tikslus, jei galiojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip.

4.12 Pasibaigus Sąlygų 4.10 skirsnyje nurodytam terminui, „CV-Online“ iš karto ištrins atitinkamus Naudotojo duomenis, išskyrus atvejus, kai:

4.12.1 „CV-Online“ turi teisę išsaugoti Prisijungimo duomenis ir Naudotojo duomenis Naudotojui pareikalavus ištrinti jo paskyrą, siekdama įgyvendinti Sąlygas, pareikšti, išspręsti, sušvelninti su Naudotoju ir atitinkamos Naudotojo paskyros veikla susijusias pretenzijas ir ginčus ir nuo jų gintis, tačiau įprastomis aplinkybėmis toks saugojimo laikotarpis neviršija 3 metų;

4.12.2 „CV-Online“ saugo Naudotojo Asmens duomenis ilgiau, jei tai būtina „CV-Online“ teisinėms pareigoms ir norminiams reikalavimams vykdyti;

4.12.3 „CV-Online“ gali nuasmeninti Naudotojo duomenis ir saugoti šią nuasmenintą informaciją neribotą laiką.

4.13 „CV-Online“ neperduoda Naudotojo duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

Gavėjų kategorijos

Dalijimosi priežastis

Kaip aprašyta šiose Sąlygose, Naudotojas gali padaryti savo Asmens duomenis prieinamus Duomenų gavėjams, Duomenų bazėje nustatęs tam tikras paskyros parinktis, pagal kurias Naudotojo duomenys tampa prieinami ar matomi. Bet koks kitas dalijimasis duomenimis grindžiamas tik paties Naudotojo veikla, kai Naudotojas prašo nusiųsti tam tikrus savo duomenis Duomenų gavėjams kandidatuodamas į darbo vietą. Asmens duomenys (Vartotojo el. pašto adresas), jei buvo gautas duomenų subjekto sutikimas, gali būti perduodami trečiosioms šalims (Facebook ir Google), siekiant Naudotojui teikti personalizuotą turinį trečiųjų šalių svetainėse.

Duomenų gavėjai

Tik jei „CV-Online“ privalo atskleisti Naudotojo asmens duomenis ar jais pasidalyti, kad įvykdytų teisinę pareigą (pvz., kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, teismo nutartį arba kai tai būtina siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam nusikaltimui).

Teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos

Su veikla susijusių paslaugų teikėjai (teisės konsultantai, auditoriai ir kt., kuriems privaloma laikytis konfidencialumo)

Tinkamo Interneto svetainės ir Paslaugų veikimo užtikrinimas, Sąlygų vykdymas

„CV-Online“ verslo operacijoms arba investuotojų pritraukimui

Verslo tęstinumo užtikrinimas ir galimybės pritraukti įvairių investuotojų sudarymas

„CV-Online“ gali perduoti Asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai ir gali valdyti „CV-Online“ Paslaugų prieglobai, saugojimui, valdymui ir priežiūrai reikalingą techninę infrastruktūrą, jos turinį ir duomenis, kuriuos „CV-Online“ tvarko, daryti duomenų atsargines kopijas ir užtikrinti saugumą.

Žr. „CV-Online“ pasitelktų duomenų tvarkytojų sąrašą


Įgalioti duomenų tvarkytojai

Grupės įmonės

Išlaidų optimizavimas ir bendrosios verslo valdymo reikmės

4.14 Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES ar EEE ribų, todėl „CV-Online“ gali perduoti Naudotojo Asmens duomenis (įskaitant visą Duomenų bazę) už ES ar EEE ribų. Tokiais atvejais CV-Online taiko specialias garantijas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnį, siekdama užtikrinti Vartotojo Asmens duomenų saugumą. Naudotojai turi teisę peržiūrėti ar gauti informaciją apie savo Asmens duomenų perkėlimą už ES ar EEE ribų susisiekę su „CV-Online“ naudodamiesi Sąlygų 1.1 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4.15 Naudotojas turi šias duomenų apsaugos teises, kuriomis galima pasinaudoti susisiekus su „CV-Online“ pagal Sąlygų 1.1 skirsnyje nurodytus kontaktinius duomenis. Tai yra Naudotojas turi teisę:

4.15.1 pareikalauti, kad „CV-Online“ pateiktų informaciją apie tai, kuriuos jo duomenis tvarko, ir paprašyti juos papildyti, ištaisyti ar pakeisti, jei Naudotojas negali įgyvendinti šių teisių Sąlygų 2.6 skirsnyje aptartu būdu;

4.15.2 pareikalauti ištrinti Naudotojo duomenis ir nutraukti tolesnį jų tvarkymą;

4.15.3 pareikalauti apriboti Naudotojo duomenų tvarkymą arba nesutikti su Naudotojo duomenų tvarkymu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais „CV-Online“ interesais;

4.15.4 pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl Naudotojo duomenų tvarkymo, jeigu sužino, kad Naudotojo teisės yra pažeistos;

4.15.5 nesutikti, kad dėl Naudotojo būtų priimtas sprendimas, grindžiamas tik automatizuota sprendimų priėmimo procedūra, įskaitant profiliavimą, jei sprendimas Naudotojui turėtų teisinę galią arba padarytų reikšmingą poveikį;

4.15.6 atšaukti Naudotojo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Naudotojo sutikimas. Sutikimą Naudotojas gali atšaukti naudodamasis Sąlygų 1.1 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis;

4.15.7 įgyvendinti teisę į Naudotojo duomenų perkeliamumą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 20 straipsniu.

4.16 Naudotojas turi teisę gauti informaciją apie tai, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys, susisiekęs su „CV-Online“ duomenų apsaugos pareigūnu šiais kontaktais: Aivaras Pauga, el. paštas: aivaras.pauga@cvonline.lt.


5 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


5.1 „CV-Online“ turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešusi Naudotojui ir negrąžindama už Paslaugas sumokėto mokesčio, jei Naudotojas pažeidė Sąlygas ir nepašalino pažeidimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo „CV-Online“ įspėjimo gavimo.

5.2 „CV-Online“ neteikia Naudotojui ar bet kokiam trečiajam asmeniui jokių garantijų dėl Paslaugų, Duomenų bazės ar Interneto svetainės. Visos jos teikiamos remiantis principu „tokios, kokios yra“. Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, „CV-Online“ aiškiai neteikia garantijų, kad Paslaugos, Duomenų bazė ar Interneto svetainė bus tinkamos prekybai, nuolat prieinamos, tinkamos tam tikram tikslui, valdomos nuosavybės teise, bus be pažeidimų ir veiks, taip pat kad Paslaugos, Duomenų bazė ar Svetainė bus be klaidų, apsaugotos nuo virusų, neatsižvelgdama į tai, ar tos garantijos būtų numatytos įstatymuose, sudarant, vykdant sandorį, pagal verslo papročius ar kitokiu pagrindu. Todėl „CV-Online“ neprivalo atlyginti jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, patirtų dėl Paslaugų, Duomenų bazės ar Interneto svetainės veikimo ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai tai lėmė didelis neatsargumas ar tyčia. Jokios garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, susijusios su tuo, kas aptarta pirmiau, netaikomos, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

5.3 Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Paslaugomis, nepriklausomai nuo priežasties, el. paštu apie tai pranešęs „CV-Online“. Tokiu atveju Naudotojas neturi teisės reikalauti, kad už Paslaugas sumokėtas mokestis būtų grąžintas.

5.4 Naudotojas yra atsakingas už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos „CV-Online“ patiria dėl to, kad jis pažeidė šias Sąlygas.

5.5 „CV-Online“ neatsako nei už Duomenų bazėje įrašytų duomenų turinį ar tikslumą, nei už jokius nuostolius, kuriuos Naudotojas patyrė naudodamasis Duomenų bazėje esančiais duomenimis ar Interneto svetainėje tvarkoma informacija. „CV-Online“ neatsako už jokius (tiesioginius ir netiesioginius) nuostolius, padarytus dėl neatsargumo „CV-Online“ vardu.


6 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1 „CV-Online“ turi teisę vienašališkai keisti šias Sąlygas, iš anksto pranešusi apie pakeitimus ir Interneto svetainėje paskelbusi naujas Sąlygas likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo.

6.2 Jei Sąlygose nustatyta, kad pranešimus „CV-Online“ privaloma teikti el. paštu, Naudotojas atitinkamus pranešimus turi siųsti adresu info@cvonline.lt.

6.3 Jei Sąlygose nustatyta, kad pranešimus „CV-Online“ privaloma teikti telefonu, Naudotojas atitinkamus pranešimus turi teikti telefono numeriu +370 648 77720.

6.4 Bet kokie ginčai, kylantys dėl santykių tarp jūsų ir CV-Online tarnybos, bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

NAUDOJIMOSI „CV-ONLINE“ DUOMENŲ BAZE SĄLYGOS NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS IR NEAUTENTIFIKUOTIEMS DARBO IEŠKANTIEMS ASMENIMS

Ši sąlygų dalis (toliau – Sąlygos) – tai atskira ir nepriklausoma „CV-Online“ duomenų bazės privatumo politikos ir naudojimo sąlygų užsiregistravusiems darbo ieškantiems asmenims (kurios pateiktos pirmiau) dalis, taikoma neužsiregistravusiems ar neautentifikuotiems darbo ieškantiems asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine www.cv.ee (toliau – Interneto svetainė), administruojama „CV-Online LT, UAB“, įmonės kodas 211698170, registruotosios buveinės adresas: Švitrigailos g. 11M, Vilnius, 03228, Lietuva, el.paštas: info@cvonline.lt (toliau – CVO), ir per ją siūlomoms paslaugoms.

Šios Sąlygos jums taikomos, jei naudojatės Interneto svetaine, norėdami kreiptis dėl bet kurio joje pateikto darbo pasiūlymo, ir Interneto svetainėje neturite registruoto naudotojo paskyros arba Interneto svetainėje nenorite savęs autentifikuoti ar prisiregistruoti įtraukę savo el. paštą į sąrašų formas (https://www.cvonline.lt/seeker/jobalert/insert) ir (arba) dalyvauti kampanijose, konkursuose ir iššūkiuose (toliau – klientas ir (arba) jūs, jūsų ir kt.).


1 NAUDOJIMO SĄLYGOS


1.1 CVO suteikia jums teisę prisijungti prie Interneto svetainės ir ja naudotis, taip pat nemokamai naudotis CVO duomenų baze, kurioje pateikiami darbo pasiūlymai, pranešimai apie darbo ieškančius asmenis ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys (toliau – Duomenų bazė).

1.2 Visos teisės į Duomenų bazę priklauso CVO. Naudodamiesi Duomenų baze arba Paslaugomis, jūs neįgyjate jokių teisių į Duomenų bazę arba jos dalis. Duomenų bazėje esančius duomenis galite sąžiningai naudoti kandidatuodami į tam tikrą darbą ar pareigas ir susisiekdami su darbdaviais darbo pasiūlymuose pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jūs neturite teisės kopijuoti Duomenų bazės ar daryti jos išrašų arba naudotis Duomenų baze bet kokiais kitais tikslais. Taip pat neturite teisės gadinti Duomenų bazės ar trikdyti jos veikimo. Bet kuriais būdais naudodamiesi Duomenų baze neįgyjate jokių teisių, įskaitant autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, į pagrindinę programinę įrangą, reikalingą Duomenų bazės veikimui užtikrinti.

1.3 CVO nėra darbdavių, kurie viešai skelbia darbo pasiūlymus per Interneto svetainę, įgaliotoji atstovė ar įgaliotinė, todėl neatsako už jokią žalą, kuri gali būti jums padaryta ieškant darbo ar dalyvaujant per Interneto svetainę vykdomose paraiškų teikimo procedūrose. Jūs pradedate ikisutartines derybas su darbdaviu ir darbo sutartį pasirašote savarankiškai, CVO netarpininkaujant, ir CVO neatsako už darbdavio jums duotus pažadus ar darbo sutarties sąlygų nevykdymą.

1.4 CVO negarantuoja, kad susirasite darbą per Interneto svetainę, ir šiuo tikslu nebendrauja su darbuotojų ieškančiais asmenimis.

1.5 CVO neatsako už jokį nelegalų ar neturint atitinkamų įgaliojimų atliktą jūsų duomenų, kuriuos atskleidėte darbdaviams, panaudojimą arba tokių duomenų konfidencialumą, jei pastarąjį turi užtikrinti darbdavys.

1.6 CVO turi teisę keisti Duomenų bazės procedūras, Interneto svetainės ir meniu struktūrą, apie tai iš anksto jūsų neinformavusi.

1.7 CVO neatsako už jūsų paraiškos formoje nurodytos informacijos tikslumą ir neužtikrina, kad Interneto svetainė ir Duomenų bazė veiks be sutrikimų. Jei pasitaiko kokių nors Interneto svetainės ar Duomenų bazės veikimo nesklandumų ir nesate tikri, ar jūsų paraiška ar dokumentai buvo persiųsti atitinkamam darbdaviui, praneškite apie tai CVO raštu šiuo adresu: info@cvonline.lt.


2 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KURĮ VYKDO CVO


2.1 Jūsų asmens duomenų, tvarkomų tam, kad galėtumėte naudotis Interneto svetaine ir Duomenų baze, valdytojas yra CVO.

2.2 CVO tvarko jūsų asmens duomenis, kurie priklauso šioms kategorijoms (toliau – Asmens duomenys):

2.2.1 Paraiškos duomenys – tai duomenys, kuriuos pateikiate CVO pildydami konkretaus darbo pasiūlymo paraiškos formą Duomenų bazėje, įskaitant jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, paraiškos laišką, pridedamus failus, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paraiškos duomenys).

2.2.2 Pagrindiniai duomenys – tai duomenys, kuriuos pateikiate CVO užpildydami el. pašto adresų sąrašo formas (https://www.cvonline.lt/seeker/jobalert/insert) ir (arba) dalyvaudami kampanijose, konkursuose ir iššūkiuose, įskaitant jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę, pageidaujamą darbo vietą, jus dominančią sritį, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Pagrindiniai duomenys).

2.2.3 Techniniai duomenys – duomenys, automatiškai generuojami ir renkami iš jūsų įrenginio, kuriuo naudodamiesi prisijungiate prie Interneto svetainės, įskaitant IP adresą (ir vietą pagal IP adresą), prieigos teikėją, nukreipiantį URL, datą, laiką, naršyklės rūšį ir versiją, operacinę sistemą, perkeltų duomenų kiekį ir būseną, vietos duomenis, bet jais neapsiribojant (toliau – Techniniai duomenys).

2.2.4 Ryšių duomenys – tai duomenys, kuriuos jūs pateikiate CVO susirašinėdami su CVO elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. pašto adresas, asmeniniai pranešimai CVO oficialiose socialinės žiniasklaidos paskyrose „Facebook“, „LinkedIn“, „Google“ ir kt.), įskaitant jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, žinutės turinį, slapyvardį ir (arba) socialinės žiniasklaidos paskyros pavadinimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Ryšių duomenys).

2.2.5 Slapukų duomenys – CVO interneto svetainėje naudoja slapukus, kurie gali rinkti jūsų Asmens duomenis.

2.3 CVO teisinis jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas priklauso nuo tikslo ir aplinkybių, kuriomis CVO renka Asmens duomenis. CVO tvarko jūsų Asmens duomenis šiais keturiais teisiniais pagrindais: teisinės pareigos vykdymas, Sąlygų vykdymas, teisėtų CVO interesų įgyvendinimas arba jūsų sutikimas.

2.4 Jeigu teisinis jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

2.4.1 teisėtas interesas, tai pirmiausia reiškia objektyvų interesą užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės funkcijų veikimą;

2.4.2 sutikimas, tai pirmiausia reiškia tikslą persiųsti jūsų paraišką dėl darbo darbdaviui ir užtikrinti galimybę veiksmingai koreguoti jos turinį, nes be jūsų sutikimo būtų neįmanoma pritaikyti Interneto svetainės prie jūsų pageidavimų;

2.4.3 Sąlygų vykdymas, tai pirmiausia reiškia tikslą nustatyti ir vykdyti pareigas, susijusias su Interneto svetaine ir Duomenų baze;

2.4.4 pagal teisės aktus kylančių pareigų vykdymas, tai pirmiausia reiškia, kad CVO privalo tvarkyti tam tikrus duomenis pagal įstatymus. Šiuo atveju CVO negali nuspręsti, kurie duomenys renkami, nes tai nustatoma taikytinuose įstatymuose.

2.5 Toliau pateikiamas aprašomasis duomenų tvarkymo tikslų, susijusių su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir tvarkymo teisiniu pagrindu, sąrašas:

Asmens duomenų kategorijos, kurias duomenų valdytojas naudoja Duomenų tvarkymo tikslais

Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisėtas interesas užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams

Nustatyti ir šalinti Duomenų bazės ir Interneto svetainės problemas

Techniniai duomenys

Teisėtas interesas suteikti Interneto svetainę ir Duomenų bazę

Sąlygų vykdymas atsižvelgiant į bendravimo turinį ir tikslą

Ryšių duomenys, Techniniai duomenys

Užtikrinti Naudotojo ir CVO bendravimo galimybę

Teisėtas interesas užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės ir Duomenų bazės funkcijų veikimą

Užtikrinti Interneto svetainės ir Duomenų bazės veikimą ir prieinamumą

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Teisėtas interesas kurti ir tobulinti Interneto svetainę ir gerinti naudotojo patirtį vykdant įprastą verslo veiklą

Tobulinti, suasmeninti ir kurti Duomenų bazę ir Interneto svetainę

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Persiųsti jūsų paraišką dėl darbo atitinkamam darbdaviui

Sąlygų vykdymas

Paraiškos duomenys

Vykdyti pardavimo analizę, nustatyti rinkos galimybes ir strategiją

Teisėtas interesas reklamuoti CVO ir stiprinti verslo galimybes

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Pritaikyti Interneto svetainės turinį ir bendrąją komunikaciją pagal jūsų pageidavimus

Tam tikri Slapukų duomenys, Techniniai duomenys

Sutikimas

El. paštu teikti informaciją apie jūsų interesus atitinkančius darbo pasiūlymus

Sutikimas

Pagrindiniai duomenys

Paklausti jūsų, ar gavote grįžtamąją informaciją iš darbdavio, į kurį kreipėtės dėl darbo skelbimo

Sutikimas

Pagrindiniai duomenys

Užtikrinti jūsų dalyvavimą kampanijoje (konkurse ar iššūkyje) ir susisiekti su jumis, jei laimėjote

Neatlygintinos sutarties parengimas ir vykdymas

Pagrindiniai duomenys, Techniniai duomenys

Teisėtas interesas užtikrinti jūsų dalyvavimą kampanijoje, konkurse ar iššūkyje ir, jei laimėjote, jus apdovanoti

Teisėtas interesas reklamuoti CVO paslaugas


Perduoti jūsų duomenis kitai įmonei tuo atveju, jei CVO, bendradarbiaudama su kita įmone, rengs kampaniją, konkursą ar iššūkį

Pagrindiniai duomenys

Naudotojo duomenys, Prisijungimo duomenys, Ryšių duomenys, Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Teisėtas interesas užtikrinti verslo tęstinumą ir sudaryti galimybes įtraukti įvairius investuotojus

Vykdyti su pardavimu susijusias CVO verslo operacijas arba pritraukti investuotojų

Duomenų subjekto sutikimas, kuris teikiamas siekiant užtikrinti efektyvesnį ir asmeniškesnį Paslaugos turinio kūrimą Vartotojams, susijusį su įsidarbinimo galimybėmis, arba

Teisėtas interesas teikti Paslaugas efektyviau ir daryti teigiamą įtaką Vartotojo įsidarbinimo galimybėms.

Naudotojo el.pašto adresas

Teikti personalizuoto turinio paslaugas darbo ieškantiems trečiųjų šalių svetainėse („Facebook“ ir „Google“)

2.6 Atkreipkite dėmesį, kad CVO ir atitinkamas darbdavys, kuriam pasirinkote perduoti savo Paraiškos duomenis, yra atskiri duomenų valdytojai, o tai reiškia, kad atitinkamas darbdavys, kuriam sutinkate perduoti savo Asmens duomenis, yra ir jūsų Asmens duomenų valdytojas. Darbdavys tvarko jūsų Asmens duomenis tik tais būdais ir tikslais, apie kuriuos jus atskirai informavo.

2.7 Atkreipiame dėmesį, kad Vartotojo elektroninio pašto adresas duomenų subjekto sutikimu gali būti perduotas trečiosioms šalims (Facebook ir Google), siekiant Naudotojui teikti personalizuotą turinį trečiųjų šalių interneto svetainėse.

2.8 Jei nepateiksite Paraiškos duomenų, negalėsite kreiptis dėl atitinkamo darbo, todėl turėsite: i) savarankiškai kreiptis į darbdavį dėl priėmimo į darbą arba ii) savarankiškai užsiregistruoti Interneto svetainėje naudotoju ir kreiptis dėl atitinkamo darbo.

2.9 CVO gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir kitais tikslais, atitinkamu metu jums atskleidusi duomenų tvarkymo tikslus, jei sutinkate su siūlomu Asmens duomenų naudojimu arba juos tvarkyti reikia kitais tikslais, arba jei naujasis tikslas yra suderinamas su čia nurodytu pirminiu tikslu.

2.10 Atminkite, kad CVO gali analizuoti jūsų duomenis ir pagal juos sudaryti individualius profilius. Šie profiliai bus naudojami tinkamiems darbuotojams, atitinkantiems jūsų profilį, numatyti. CVO tikisi, kad profiliavimas neturės jokios kitos įtakos, išskyrus tai, kad jums bus suteikiamos geriau jūsų poreikius atitinkančios paslaugos ir malonesnė patirtis naudojantis Interneto svetaine.

2.11 Jūsų Asmens duomenys (visos Sąlygų 2.2 skirsnyje numatytos jų kategorijos) turi būti saugomi tol, kol tai pagrįstai būtina norint pasiekti Sąlygų 2.5 skirsnyje nurodytus tikslus, jei galiojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip.

2.12 Pasibaigus Sąlygų 2.10 skirsnyje nurodytam terminui, CVO iš karto ištrins atitinkamus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai:

2.12.1 CVO turi teisę saugoti Paraiškos duomenis, Ryšių duomenis ir Pagrindinius duomenis 2.10 skirsnyje nurodytą laikotarpį šių Sąlygų įgyvendinimo tikslais, taip pat siekdama pareikšti, išspręsti, sušvelninti dėl jūsų ir atitinkamos su jumis susijusios veiklos pareikštas pretenzijas ir kilusius ginčus ir nuo jų gintis, tačiau įprastomis aplinkybėmis toks saugojimo laikotarpis neviršija 3 metų;

2.12.2 CVO saugo jūsų Asmens duomenis ilgiau, jei tai būtina CVO teisinėms pareigoms ir norminiams reikalavimams įvykdyti.

2.12.3 CVO gali nuasmeninti jūsų Asmens duomenis ir saugoti šią nuasmenintą informaciją neribotą laiką.

2.13 CVO neperduoda jūsų Asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

Gavėjų kategorijos

Dalijimosi priežastis

Tik jei CVO privalo atskleisti jūsų Asmens duomenis ar jais pasidalyti, kad įvykdytų kokią nors teisinę pareigą (pvz., kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, teismo nutartį arba kai tai būtina siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam nusikaltimui)

Teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos

Su veikla susijusių paslaugų teikėjai (teisės konsultantai, auditoriai ir kt., kuriems privaloma laikytis konfidencialumo)

Tinkamo Interneto svetainės ir Duomenų bazės veikimo užtikrinimas, Sąlygų vykdymas.

Tretieji asmenys vykdant su pardavimu susijusias CVO verslo operacijas arba pritraukiant investuotojus

Verslo tęstinumo užtikrinimas ir galimybės pritraukti įvairių investuotojų sudarymas

CVO gali perduoti jūsų Asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai ir gali valdyti CVO Paslaugų prieglobai, saugojimui, valdymui ir priežiūrai reikalingą techninę infrastruktūrą, jos turinį ir duomenis, kuriuos CVO tvarko, daryti duomenų atsargines kopijas ir užtikrinti saugumą.

Žr. CVO pasitelktų duomenų tvarkytojų sąrašą


Įgalioti duomenų tvarkytojai

Grupės įmonės

Išlaidų optimizavimas ir bendrosios verslo valdymo reikmės

2.14 Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES ar EEE ribų, todėl CVO gali perduoti jūsų Asmens duomenis už ES ar EEE ribų. Tokiais atvejais CVO jūsų Asmens duomenų saugą užtikrins specialiomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis. Jūs turite teisę peržiūrėti ar gauti informaciją apie savo Asmens duomenų perkėlimą už ES ar EEE ribų susisiekę su CVO Sąlygų įvadinėje dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2.15 Jūs turite šias duomenų apsaugos teises, kurias galima įgyvendinti susisiekus su CVO Sąlygų įvadinėje dalyje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jūs turite teisę:

2.15.1 pareikalauti CVO pateikti informaciją apie tai, kokius jūsų Asmens duomenis ji tvarko, taip pat pareikalauti papildyti, ištaisyti ar pakeisti jūsų Asmens duomenis;

2.15.2 pareikalauti ištrinti jūsų Asmens duomenis ir nutraukti jų tvarkymą;

2.15.3 pareikalauti apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais CVO interesais;

2.15.4 pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jeigu sužinojote, kad pažeistos jūsų teisės;

2.15.5 nesutikti, kad dėl jūsų būtų priimtas sprendimas, grindžiamas tik automatizuota sprendimų priėmimo procedūra, įskaitant profiliavimą, jei sprendimas jums turėtų teisinę galią arba padarytų reikšmingą poveikį;

2.15.6 atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Sutikimą atšaukti galite naudodamiesi Sąlygų įvadinėje dalyje nurodytais kontaktiniais duomenimis;

2.15.7 pasinaudoti teise į savo Asmens duomenų perkeliamumą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 20 straipsnyje.

2.16 Jūs turite teisę bendrauti su CVO duomenų apsaugos pareigūnu ir gauti informaciją apie savo Asmens duomenų tvarkymą naudodamiesi šia kontaktine informacija: Aivaras Pauga, el. paštas: aivaras.pauga@cvonline.lt.


3 ATSAKOMYBĖ


3.1 CVO turi teisę vienašališkai nutraukti Interneto svetainės veiklą ir atšaukti galimybę naudotis Duomenų baze iš anksto nepranešusi. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti toliau naudotis Interneto svetaine dėl bet kokios priežasties.

3.2 CVO nesuteikia jums ar trečiajam asmeniui jokių garantijų dėl Duomenų bazės ar Interneto svetainės. Visos jos teikiamos remiantis principu „tokios, kokios yra“. Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, CVO aiškiai neteikia garantijų, kad Paslaugos, Duomenų bazė ar Interneto svetainė bus tinkamos prekybai, nuolat prieinamos, tinkamos tam tikram tikslui, valdomos nuosavybės teise, be pažeidimų ir veiks, taip pat kad Duomenų bazė ar Svetainė bus be klaidų, apsaugota nuo virusų, neatsižvelgdama į tai, ar tos garantijos būtų nustatytos kokiuose nors įstatymuose, sudarant, vykdant sandorį, pagal verslo papročius ar kitokiu pagrindu. Todėl CVO neprivalo atlyginti jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, patirtų dėl Duomenų bazės ar Interneto svetainės veikimo ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai tai lėmė didelis neatsargumas ar tyčia. Jokios garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, susijusios su tuo, kas aptarta pirmiau, netaikomos, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

3.3 Jūs atsakote už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos CVO patiria dėl šių Sąlygų pažeidimo.

3.4 CVO neatsako už Interneto svetainės ar į Duomenų bazę įvedamų duomenų turinį ar tikslumą arba bet kokius nuostolius, Naudotojo patirtus naudojantis Duomenų bazėje esančiais duomenimis ar tvarkant duomenis Interneto svetainėje. CVO neatsako už jokius (tiesioginius ir netiesioginius) nuostolius, sukeltus CVO vardu dėl neatsargumo.


4 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


4.1 CVO turi teisę vienašališkai keisti šias Sąlygas, iš anksto pranešusi apie pakeitimus ir paskelbusi naujas Sąlygas interneto svetainėje www.cvonline.lt likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo.

4.2 Jei Sąlygose nustatyta, kad pranešimus CVO privaloma teikti el. paštu, turite juos siųsti adresu info@cvonline.lt.

4.3 Jei Sąlygose nustatyta, kad CVO turi būti informuojama telefonu, pranešimus turite teikti telefono numeriu +370 648 77720.

4.4 Ir jūs, ir CVO turite mėginti bet kokius dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo kylančius ginčus išspręsti derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.