PRIVATUMO POLITIKA 

1 SĄVOKOS


1.1 Asmens duomenys – Naudotojo duomenys, Prisijungimo duomenys, Techniniai duomenys, Ryšių duomenys ir Slapukų duomenys, laikomi asmens duomenimis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl duomenų apsaugos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2 Naudotojo duomenys – visi su Naudotoju susiję duomenys, jo įvesti į Duomenų bazę, įskaitant duomenis, įvestus į registracijos formą, Duomenų bazės CV formą, ir kitus su Naudotoju susijusius duomenis, kuriuos tvarko „CV-Online“. Naudotojo duomenys apima gimimo datą, lytį, gimtąją kalbą, užimtumo statusą, išsilavinimą, telefono numerį, el.pašto adresą, gyvenamąją šalį, tačiau tuo neapsiriboja.

1.3 Prisijungimo duomenys – Naudotojo duomenys, kuriuos pateikė pats Naudotojas ir kuriuos sudaro naudotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos Naudotojas pasirinko registruodamasis Duomenų bazėje ar vėliau pakeitė. Prisijungimo duomenys taip pat apima Naudotojo duomenis, gautus iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų (pvz., „LinkedIn“, „Facebook“, „Google“), kuriuos Naudotojas pasirinko registruodamasis ar prisijungdamas, įskaitant naudotojo vardą, profilio nuotrauką, amžiaus intervalą, lytį, el. pašto adresą, ankstesnę darbo patirtį ir kitus viešai prieinamus profilio duomenis, bet jais neapsiribojant.

1.4 Techniniai duomenys – Naudotojo duomenys, automatiškai generuojami ir renkami iš Naudotojo įrenginio, kuriuo naudodamasis jis prisijungia prie Interneto svetainės, įskaitant IP adresą (ir vietą pagal IP adresą), prieigos teikėją, nukreipiantį URL, datą, laiką, prieigos žymas, naršyklės rūšį ir versiją, operacinę sistemą, perkeltų duomenų kiekį ir būseną, vietos duomenis, bet jais neapsiribojant.

1.5 Ryšių duomenys – duomenys, kuriuos Naudotojas teikia „CV-Online“, susirašinėdamas su „CV-Online“ elektroninėmis priemonėmis (pvz., per Interneto svetainę, el. paštu), įskaitant Naudotojo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, žinutės turinį, tačiau tuo neapsiribojant.

1.6 Slapukų duomenys – „CV-Online“ naudoja Interneto svetainėje slapukus, kurie gali rinkti Naudotojo asmens duomenis.

1.7 Interneto svetainė – internetinė aplinka, sukurta su tarpininkavimu tarp darbo ieškančių asmenų ir darbdavių susijusioms Paslaugoms, kurias teikia „CV-Online“, teikti ir esanti adresu www.cvonline.lt.


2 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KURĮ VYKDO „CV-ONLINE“


2.1 Naudotojo Asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugą pagal šias Sąlygas, valdytojas yra „CV-Online“.

2.2 „CV-Online“ tvarko šių kategorijų Naudotojo Asmens duomenis: Naudotojo duomenis, Prisijungimo duomenis, Ryšių duomenis, Techninius duomenis, Slapukų duomenis.

2.3 „CV-Online“ teisinis Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo pagrindas priklauso nuo tikslo ir aplinkybių, kuriomis „CV-Online“ renka Asmens duomenis. „CV-Online“ tvarko Naudotojo Asmens duomenis šiais keturiais teisiniais pagrindais: teisinės pareigos vykdymas, sutarties vykdymas, teisėtų „CV-Online“ interesų įgyvendinimas ar Naudotojo sutikimas.

2.4 Jeigu teisinis Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

2.4.1 teisėtas interesas, tada tai pirmiausia reiškia objektyvų ir teisėtą interesą teikti Paslaugas ir užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės funkcijų veikimą;

2.4.2 sutikimas, tai pirmiausia reiškia tikslą užtikrinti Naudotojui galimybę veiksmingai koreguoti turinį, nes be Naudotojo sutikimo būtų neįmanoma pritaikyti Interneto svetainės ir Paslaugų prie Naudotojo pageidavimų;

2.4.3 Sąlygų vykdymas, tai pirmiausia reiškia tikslą nustatyti ir vykdyti pareigas, susijusias su Paslaugų teikimu;

2.4.4 pagal teisės aktus kylančių pareigų vykdymas, tai pirmiausia reiškia, kad „CV-Online“ privalo tvarkyti tam tikrus Naudotojo duomenis, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Šiuo atveju „CV-Online“ negali nuspręsti, kurie asmeniniai duomenys renkami ir tvarkomi, nes tai nustatyta galiojančiuose įstatymuose.

2.5 Toliau pateikiamas aprašomasis duomenų tvarkymo tikslų, susijusių su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir tvarkymo teisiniu pagrindu, sąrašas:

Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas

Asmens duomenų kategorijos, kurias duomenų valdytojas „CV-Online“ naudoja duomenų tvarkymo tikslais

Duomenų tvarkymo tikslas

Nustatyti ir šalinti Paslaugų, Duomenų bazės ir Interneto svetainės problemas

Teisėtas interesas užtikrinti (duomenų) saugumą ir užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams

Techniniai duomenys

Teisėtas interesas veiksmingai teikti pranešimus ir Paslaugas klientui

sutarties vykdymas atsižvelgiant į bendravimo turinį ir tikslą

Ryšių duomenys, Techniniai duomenys

Užtikrinti Naudotojui ir „CV-Online“ galimybę bendrauti

Teisėtas interesas užtikrinti pagrindinių Interneto svetainės ir Duomenų bazės funkcijų veikimą

Užtikrinti Interneto svetainės ir Duomenų bazės veikimą ir prieinamumą

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Teisėtas interesas kurti ir tobulinti Interneto svetainę ir gerinti naudotojo patirtį vykdant įprastą verslo veiklą

Tobulinti, suasmeninti ir kurti Paslaugas ir Interneto svetainę

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Nustatyti Naudotojo tapatybę

Sutarties vykdymas

Prisijungimo duomenys

Prisijungimo duomenys, Techniniai duomenys, Naudotojo duomenys, Ryšių duomenys

Teikti Paslaugas ir suteikti prieigą prie Duomenų bazės

Sutarties vykdymas

Vykdyti pardavimo analizę, nustatyti rinkos galimybes ir strategiją

Teisėtas interesas reklamuoti „CV-Online“ ir stiprinti verslo galimybes

Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Pritaikyti Interneto svetainės turinį ir bendrąją komunikaciją pagal Naudotojo pageidavimus

Techniniai duomenys, tam tikri Slapukų duomenys

Sutikimas

Suteikti galimybę užsiregistravusiems Duomenų gavėjams, norintiems atlikti bandomąją paiešką, peržiūrėti Naudotojo CV

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Vykdyti profiliavimą veikiant kaip tarpininkui tarp Naudotojo ir tinkamo darbuotojo (pagal metriką ar automatizuoto sprendimų priėmimo priemones)

Naudotojo duomenys, Slapukų duomenys

Vykdyti profiliavimą kaip tarpininkui teikiant Naudotojo informaciją Interneto svetainėje registruotam Duomenų gavėjui, siekiant surasti ir atrinkti darbuotojus, kurių jis ieško sau ar savo klientams

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Naudotojo duomenys, Slapukų duomenys

Informuoti Naudotoją apie Paslaugas, galimybes ir „CV-Online“ ir jos partnerių naujienas el. pašto adresu, įvestu registruojantis Interneto svetainėje

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Informuoti Naudotoją apie naujus darbo pasiūlymus, kurie atitinka jo CV nurodytas sąlygas

Sutikimas

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas veiksmingiau teikti Paslaugas ir užtikrinti palankesnį poveikį Naudotojo įsidarbinimo perspektyvoms

Paklausti, ar Naudotojas gavo grįžtamąją informaciją iš Duomenų gavėjo, į kurį kreipėsi dėl darbo

Naudotojo duomenys

Persiųsti Naudotojo paraiškos duomenis Duomenų gavėjui, įkėlusiam darbo skelbimą

Sutarties vykdymas

Naudotojo duomenys

Sutarties vykdymas

Teisinės pareigos vykdymas (pvz., pagal BDAR)

Teisėtas interesas kurti ir tobulinti Interneto svetainę ir gerinti naudotojo patirtį vykdant įprastą verslo veiklą


Pašalinti galimai klaidingus ir (arba) netikslius Naudotojo duomenis

Naudotojo duomenys

Teisėtas interesas užtikrinti verslo tęstinumą ir sudaryti galimybes įtraukti įvairius investuotojus

Naudotojo duomenys, Prisijungimo duomenys, Ryšių duomenys, Techniniai duomenys, Slapukų duomenys

Vykdyti su pardavimu susijusias „CV-Online“ verslo operacijas arba pritraukti investuotojų

Duomenų subjekto sutikimas, kuris teikiamas siekiant užtikrinti efektyvesnį ir asmeniškesnį Paslaugos turinio kūrimą Vartotojams, susijusį su įsidarbinimo galimybėmis, arba

Teisėtą interesą teikti Paslaugas efektyviau ir daryti teigiamą įtaką Vartotojo įsidarbinimo galimybėms.

Paslaugos teikimas ir personalizuoto turinio kūrimas darbo ieškantiems trečiųjų šalių svetainėse („Facebook“ ir „Google“)

El.pašto adresas

2.6 Atkreipkite dėmesį, kad atitinkamas darbdavys, kuriam Naudotojas sutinka perduoti savo Asmens duomenis, yra atskiras Asmens duomenų valdytojas. Darbdavys tvarko Naudotojo asmens duomenis tik tokiu būdu ir tais tikslais, apie kuriuos jis atskirai informavo Naudotoją.

2.7. Atkreipiame dėmesį, kad Vartotojo elektroninio pašto adresas duomenų subjekto sutikimu gali būti perduotas trečiosioms šalims (Facebook ir Google), siekiant Naudotojui teikti personalizuotą turinį trečiųjų šalių interneto svetainėse.

2.8 „CV-Online“ gali tvarkyti Naudotojo duomenis ir kitais tikslais, jeigu ji atitinkamu metu Naudotojui atskleidžia duomenų tvarkymo tikslus ir jei Naudotojas sutinka su siūlomu Asmens duomenų naudojimu arba yra atitinkami teisiniai pagrindai, arba jei naujasis tikslas yra suderinamas su čia nurodytu pirminiu tikslu.

2.9 Atkreipkite dėmesį, kad teikdama paslaugas „CV-Online“ gali analizuoti Naudotojo duomenis ir pagal juos sudaryti individualius profilius. Šie profiliai bus naudojami parenkant tinkamus Duomenų gavėjus, atitinkančius Naudotojo profilį ir poreikius. Profiliavimas grindžiamas Naudotojo parinktimis ir reikalavimais, nustatytais Naudotojo duomenyse. „CV-Online“ tikisi, kad profiliavimas neturės didesnės įtakos, išskyrus tai, kad Naudotojui bus suteikiamos geriau jo poreikius atitinkančios paslaugos ir jo patirtis naudojantis „CV-Online“ paslaugomis taps malonesnė.

2.10 „CV-Online“ norėtų pabrėžti, kad pateikti Naudotojo duomenis ir Prisijungimo duomenis privaloma pagal Sąlygas ir gali būti, jog šių duomenų nepateikus arba pareikalavus apriboti arba nutraukti jų tvarkymą „CV-Online“ nebegalės teikti Naudotojui Paslaugų pagal Sąlygas. Naudotojui pateikus atitinkamą prašymą dėl savo Naudotojo duomenų tvarkymo, „CV-Online“ turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Naudotojui ir ištrinti Naudotojo paskyrą ir visus susijusius duomenis. Tokiu atveju Naudotojas taip pat gali pateikti prašymą ištrinti jo paskyrą ir visus su ja susijusius duomenis.

2.11 Naudotojo Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol tai pagrįstai būtina norint pasiekti Sutarties 2.5 skirsnyje nurodytus tikslus, jei galiojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip.

2.12 Pasibaigus Sutarties 2.10 skirsnyje nurodytam terminui, „CV-Online“ iš karto ištrins atitinkamus Naudotojo duomenis, išskyrus atvejus, kai:

2.12.1 „CV-Online“ turi teisę išsaugoti Prisijungimo duomenis ir Naudotojo duomenis Naudotojui pareikalavus ištrinti jo paskyrą, siekdama įgyvendinti šią privatumo poltiką, pareikšti, išspręsti, sušvelninti su Naudotoju ir atitinkamos Naudotojo paskyros veikla susijusias pretenzijas ir ginčus ir nuo jų gintis, tačiau įprastomis aplinkybėmis toks saugojimo laikotarpis neviršija 3 metų;

2.12.2 „CV-Online“ saugo Naudotojo Asmens duomenis ilgiau, jei tai būtina „CV-Online“ teisinėms pareigoms ir norminiams reikalavimams vykdyti;

2.12.3 „CV-Online“ gali nuasmeninti Naudotojo duomenis ir saugoti šią nuasmenintą informaciją neribotą laiką.

2.13 „CV-Online“ neperduoda Naudotojo duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

Gavėjų kategorijos

Dalijimosi priežastis

Kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, Naudotojas gali padaryti savo Asmens duomenis prieinamus Duomenų gavėjams, Duomenų bazėje nustatęs tam tikras paskyros parinktis, pagal kurias Naudotojo duomenys tampa prieinami ar matomi. Bet koks kitas dalijimasis duomenimis grindžiamas tik paties Naudotojo veikla, kai Naudotojas prašo nusiųsti tam tikrus savo duomenis Duomenų gavėjams kandidatuodamas į darbo vietą.

Asmens duomenys (Vartotojo el. pašto adresas), jei buvo gautas duomenų subjekto sutikimas, gali būti perduodami trečiosioms šalims (Facebook ir Google), siekiant Naudotojui teikti personalizuotą turinį trečiųjų šalių svetainėse.

Duomenų gavėjai

Tik jei „CV-Online“ privalo atskleisti Naudotojo asmens duomenis ar jais pasidalyti, kad įvykdytų teisinę pareigą (pvz., kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, teismo nutartį arba kai tai būtina siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar kitam nusikaltimui).

Teisėsaugos ir duomenų apsaugos institucijos

Su veikla susijusių paslaugų teikėjai (teisės konsultantai, auditoriai ir kt., kuriems privaloma laikytis konfidencialumo)

Tinkamo Interneto svetainės ir Paslaugų veikimo užtikrinimas, sutarties vykdymas

„CV-Online“ verslo operacijų pardavimas arba investuotojų pritraukimas

Verslo tęstinumo užtikrinimas ir galimybės pritraukti įvairių investuotojų sudarymas

„CV-Online“ gali perduoti Asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai ir gali valdyti „CV-Online“ Paslaugų prieglobai, saugojimui, valdymui ir priežiūrai reikalingą techninę infrastruktūrą, jos turinį ir duomenis, kuriuos „CV-Online“ tvarko, daryti duomenų atsargines kopijas ir užtikrinti saugumą.

Žr. „CV-Online“ pasitelktų duomenų tvarkytojų sąrašą


Įgalioti duomenų tvarkytojai

Grupės įmonės

Išlaidų optimizavimas ir bendrosios verslo valdymo reikmės

2.14 Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES/EEE ribų, todėl CV-Online gali perkelti Vartotojo Asmens duomenis už ES/EEE ribų (įskaitant visą duomenų bazę) (pvz., Google Analytics slapukų paslauga). Tokiais atvejais CV-Online taiko specialias garantijas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnį, siekdama užtikrinti Vartotojo Asmens duomenų saugumą. Pavyzdžiui, jei jūsų duomenys perduodami į šalis, esančias už ES / EEE ribų, CV-Online garantuoja tinkamą apsaugos lygį naudodama turimas perdavimo priemones, tokias kaip ES tinkamumo sprendimas, standartinės sutarties sąlygos, privalomos įmonės taisyklės, leidžiančios nukrypti nuostatos ar kitos priemonės. ir (arba) konkrečiam perdavimui tinkamos papildomos priemonės.

Vartotojai turi teisę susipažinti arba gauti informaciją apie savo Asmens duomenų perdavimą už ES/EEE ribų kreipdamiesi į CV-Online šios Privatumo politikos 1.1 punkte nurodyta kontaktine informacija.


SLAPUKŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS


2.14. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos automatiškai sukuria jūsų naršyklė ir kurie išsaugomi jūsų įrenginyje (pvz., nešiojamajame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone), kai lankotės svetainėje. Informacija, sugeneruota prisijungus prie konkretaus naudojamo įrenginio, yra saugoma slapuke. Tai nereiškia, kad CV-Online gali jus tiesiogiai identifikuoti.

2.15. CV-Online naudoja šiuos slapukus:

Būtini slapukai padeda padaryti svetainę tinkama naudoti, nes įgalina pagrindines funkcijas, tokias kaip puslapio naršymas ir prieiga prie saugių svetainės sričių. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

Pirmenybių slapukai leidžia svetainei įsiminti informaciją, kuri keičia svetainės veikimą ar išvaizdą, pvz., pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame esate.

Statistiniai slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetainėmis, renkant ir pateikiant informaciją anonimiškai.

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams visose svetainėse sekti. Tikslas yra rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir patrauklūs atskiram vartotojui, todėl yra vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus. Galite koreguoti savo naršyklės nustatymus taip, kad jūsų įrenginyje nebūtų saugomi slapukai arba kiekvieną kartą, kai nustatote slapuką, jūsų įrenginyje būtų rodomas pranešimas. Tačiau visiškai išjungus slapukus, jūs negalėsite pasinaudoti visomis CV-Onlines svetainės funkcijomis.


Daugiau apie CV-Online tvarkomus slapukų duomenis skaitykite:

Slapukas

Domenas

Tipas

Aprašymas

Trukmė

_fbp

.cvonline.lt

Reklama

3 mėn.

Šį slapuką „Facebook“ nustato taip, kad po apsilankymo šioje svetainėje būtų pateikta reklama, kai jie yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią palaiko „Facebook“ reklama.

_hjFirstSeen

.cvonline.lt

Analizė

30 min.

Tai nustato „Hotjar“, kad nustatytų pirmąją naujo vartotojo seansą. Jis išsaugo teisingą / klaidingą reikšmę, nurodydamas, ar tai buvo pirmas kartas, kai „Hotjar“ pamatė šį vartotoją. Jį naudoja įrašymo filtrai naujiems naudotojų seansams nustatyti.

_ga

.cvonline.lt

Analizė

2 m.

Šį slapuką įdiegia „Google Analytics“, kur pavadinimo šablono elemente yra unikalus paskyros ar svetainės, su kuria jis susijęs, identifikavimo numeris. Atrodo, kad slapuko _gat variantas naudojamas siekiant apriboti „Google“ atkuriamų duomenų kiekį didelio srauto svetainėse.

_gid

.cvonline.lt

Analizė

1 d.

Šį slapuką įdiegė Google Analytics. Slapukas naudojamas vartotojo informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir padeda sukurti svetainės veiklos analitinę ataskaitą. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir puslapius, kuriuose lankėsi anonimiškai.

_gat_UA-8200891-1

.cvonline.lt

Analizė

1 min

Tai yra „Google Analytics“ nustatytas šablono tipo slapukas, kurio pavadinimo šablono elemente yra unikalus paskyros arba svetainės, su kuria jis susijęs, identifikavimo numeris. Atrodo, kad tai yra slapuko _gat variantas, naudojamas siekiant apriboti „Google“ atkuriamų duomenų kiekį didelio srauto svetainėse.

lang

.ads.linkedn.com

Funkcinis

sesija

Šis slapukas naudojamas vartotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad turinys ta išsaugota kalba būtų pateikiamas kitą kartą vartotojui apsilankius svetainėje.

bcookie

.linkedin.com

Funkcinis

2 m.

Šį slapuką nustato Linkedin. Slapuko tikslas – įjungti „LinkedIn“ funkcijas puslapyje.

lidc

.linkedin.com

Funkcinis

1 d.

Šį slapuką nustato „LinkedIn“ ir jis naudojamas nukreipimui.

_hjid

.cvonline.lt

Kita

1 m.

Šį slapuką nustatė „Hotjar“. Šis slapukas nustatomas, kai klientas pirmą kartą patenka į puslapį su Hotjar scenarijumi. Jis naudojamas atsitiktiniam vartotojo ID, unikaliam tai svetainei, analizuoti naršyklėje. Taip užtikrinama, kad elgesys vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje metu bus priskirtas tam pačiam vartotojo ID.

_hjlncludedlnPageviewSample

.cvonline.lt

Kita

2 min.

Nėra aprašymo

_hjAbsoluteSessionlnProgress

.cvonline.lt

Kita

30 min.

Nėra aprašymo

_hjlncludedlnSessionSample

.cvonline.lt

Kita

2 min.

Nėra aprašymo

2.16 Naudotojas turi šias duomenų apsaugos teises, kuriomis galima pasinaudoti susisiekus su „CV-Online“ pagal šios privatumo politikos 1.1 skirsnyje nurodytus kontaktinius duomenis. Tai yra Naudotojas turi teisę:

2.16.1 pareikalauti, kad „CV-Online“ pateiktų informaciją apie tai, kuriuos jo duomenis tvarko, ir paprašyti juos papildyti, ištaisyti ar pakeisti, jei Naudotojas negali įgyvendinti šių teisių privatumo politikos 2.6 skirsnyje aptartu būdu;

2.16.2 pareikalauti ištrinti Naudotojo duomenis ir nutraukti tolesnį jų tvarkymą;

2.16.3 pareikalauti apriboti Naudotojo duomenų tvarkymą arba nesutikti su Naudotojo duomenų tvarkymu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais „CV-Online“ interesais;

2.16.4 pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai dėl Naudotojo duomenų tvarkymo, jeigu sužino, kad Naudotojo teisės yra pažeistos;

2.16.5 nesutikti, kad dėl Naudotojo būtų priimtas sprendimas, grindžiamas tik automatizuota sprendimų priėmimo procedūra, įskaitant profiliavimą, jei sprendimas Naudotojui turėtų teisinę galią arba padarytų reikšmingą poveikį;

2.16.6 atšaukti Naudotojo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Naudotojo sutikimas. Sutikimą Naudotojas gali atšaukti naudodamasis šios privatumo politikos 1.1 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis;

2.16.7 įgyvendinti teisę į Naudotojo duomenų perkeliamumą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 20 straipsniu.

2.17 Naudotojas turi teisę gauti informaciją apie tai, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys, susisiekęs su „CV-Online“ duomenų apsaugos pareigūnu šiais kontaktais: Aivaras Pauga, el. paštas: aivaras.pauga@cvonline.lt.


3 PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ


3.1 „CV-Online“ teikdama Paslaugas Klientui tvarko toliau nurodytų duomenų subjektų asmens duomenis: Kliento atstovų / darbuotojų, kurių asmens duomenys tvarkomi registruojantis Paslaugoms ir jas teikiant.

3.1.1. „CV-Online“, kaip duomenų Valdytojas, turi teisę dalytis klientų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip įgalioti duomenų tvarkytojai, buhalteriiai, transporto ir kurjerių įmonės, įmonės, teikiančios perdavimo paslaugas. Duomenų Valdytojas perduoda mokėjimams atlikti reikalingus asmens duomenis įgaliotam vykdytojui „Maksekeskus AS“ (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. Nr .: 12268475).

3.2 Klientas žino, kad jis, kaip juridinis asmuo, yra laikomas duomenų valdytoju savo darbuotojų, administracinės valdybos narių ir kitų fizinių asmenų, kurie atstovauja Klientui ir per kuriuos Klientas turi teisę naudotis Paslaugomis, atžvilgiu.

3.3 Dėl šios priežasties Klientas turi teikti minėtiems asmenims visus susijusius pranešimus ir (arba) gauti jiems reikiamus sutikimus arba turi užtikrinti kitų teisinių pagrindų egzistavimą, kad „CV-Online“ galėtų tvarkyti minėtus asmens duomenis ir suteikti Paslaugas Klientui.

3.4 Jei, nepaisant to, kad Klientas tinkamai įvykdė įsipareigojimus, numatytus 5.3 punkte, „CV-Online“ laikoma duomenų valdytoju Kliento atstovų / darbuotojų, kurių asmens duomenys tvarkomi registruojantis Paslaugoms ir jas teikiant, atžvilgiu, „CV-Online“ šiuo dokumentu ir šiuo pranešimu apie privatumą (toliau – Pranešimas apie privatumą) praneša atitinkamam fiziniam asmeniui apie jo (jos) asmens duomenų tvarkymą (toliau – Atitinkamas asmuo). Klientas yra įsipareigojęs pasirūpinti, kad šiame dokumente pateikta informacija taptų žinoma Atitinkamam asmeniui.

3.5 „CV-Online“ tvarko Atitinkamo asmens duomenis tik ruošdama, vykdydama ir užtikrindama sutarties vykdymą, kaip susitarta su Klientu, bei teikdama Paslaugas Klientui. „CV-Online“ taip pat gali tvarkyti Paveikto asmens duomenis siekdama: (i) pradėti teisinius veiksmus, nukreiptus prieš Atitinkamą asmenį arba Klientą, arba gindamasi nuo Atitinkamo asmens arba Kliento teisinių veiksmų; (ii) teikdama ir administruodama Paslaugas.

3.6 Visa tvarkymo veikla, atliekama tikslais, aprašytais 3.5 punkte, atliekama remiantis teisėtais „CV-Online“ ir Kliento interesais. Teisėti „CV-Online“ ir Kliento interesai yra užtikrinti sutarties vykdymą, teisių, kylančių iš galiojančių teisės aktų, įgyvendinimą bei tiesioginę ir aiškią komunikaciją tarp Kliento ir „CV-Online“ per Atitinkamą asmenį, atsižvelgiant į Atitinkamo asmens padėtį Kliento organizacijoje.

3.7 Atitinkamo asmens duomenys gali būti prieinami „CV-Online“ pagalbiniams duomenų tvarkytojams, kurie pasitelkiami teikti Paslaugas.

3.8 Atitinkamo asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau, jei asmens duomenys nepateikiami, sumažėja „CV-Online“ galimybės su Klientu susitarti dėl Sąlygų, kas reiškia, kad „CV-Online“ negali teikti Paslaugų Klientui, vadinasi, Atitinkamas asmuo gali susidurti su teisinėmis ir kitomis pasekmėmis Kliento vardu.

3.9 Pagal galiojančius teisės aktus Atitinkamas asmuo turi teisę reikalauti „CV-Online“ toliau nurodytų teisių: teisės prašyti prieigos prie asmens duomenų, prašyti juos pataisyti arba ištrinti arba prašyti apriboti jų tvarkymą tiek, kiek tai susiję su Atitinkamu asmeniu, arba prieštarauti asmens duomenų tvarkymui bei pateikti skundą atitinkamai kontrolės institucijai. Atitinkamas asmuo turi atkreipti dėmesį, kad jo (jos) teisė pasinaudoti minėtomis teisėmis gali būti ribojama, kaip aprašyta galiojančiuose teisės aktuose.

3.10 Kadangi asmens duomenys, susiję su Atitinkamu asmeniu, tvarkomi pagal sutarties dokumentus ir teisines pretenzijas, kylančias iš jų, Atitinkamo asmens duomenys tvarkomi tol, kol saugomi minėti dokumentai, ir tol, kol pagal galiojančius teisės aktus baigiasi laikas pateikti teisines pretenzijas. Susitarimas ir visi su juo susiję dokumentai saugomi daugiausia 10 metų, atsižvelgiant į galimų teisinių pretenzijų pateikimo galiojimo laiką.


4 ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAS IR VALDYTOJAS BEI ASMENS DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS


4.1 Priklausomai nuo to, kurias Paslaugas Klientas užsisakys, Klientas ir „CV-Online“ duomenų tvarkymo vaidmenys bus nustatomi taip, kaip nurodyta toliau.

4.1.1 Skelbimų paslauga: Darbo ieškančių asmenų, kurie pateikė prašymus kandidatuoti į darbo vietas, paskelbtas Kliento, asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu Klientas, ieškodamas tinkamo darbuotojo per Skelbimų paslaugą, yra laikomas duomenų valdytoju, o „CV-Online“ yra laikomas duomenų tvarkytoju..

„CV-Online“, teikdama Skelbimų paslaugą, kaip duomenų tvarkytojas, tvarkys darbo ieškančių asmenų asmens duomenis tik tiek, kiek to reikia, kad būtų perduotos darbo paraiškos per tvarkytojo sistemas valdytojo žinion.

Klientas, kaip duomenų valdytojas, turi užtikrinti, kad jis įvykdys visus būtinus pranešimo ir kitus reikalavimus konkretaus darbo ieškančio asmens atžvilgiu, kylančius iš galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant būtinybę užtikrinti susijusio teisinio pagrindo egzistavimą, kuriuo remdamasis Klientas tvarko darbo ieškančio asmens asmens duomenis. Klientas turi atkreipti dėmesį, kad jei pareiškėjas yra registruotas ir prisijungęs darbo ieškantis asmuo, jo (jos) asmens duomenys, kurie buvo perduoti Klientui, gali būti tvarkomi „CV-Online“ kitais tikslais, kylančiais iš „CV-Online“ ir darbo ieškančio asmens susitarimo.

„CV-Online“, teikdama Skelbimų paslaugas, tvarko darbo ieškančio asmens asmens duomenis, kurie nėra laikomi specialių kategorijų asmens duomenimis, ir darbo ieškančio asmens buvo pateikti „CV-Online“, įskaitant, tačiau neapsiribojant, el. pašto adresu, vardu ir pavarde, telefono numeriu ir kitais asmens duomenimis, pateiktais darbo ieškančio asmens gyvenimo aprašyme, kandidatuojant į konkrečias pareigas. „CV-Online“ tvarko asmens duomenis, kurių valdytojas yra Klientas, kol teikia Skelbimų paslaugą, taip pat ir vėliau, jei to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, tokiais tikslais ir tokiu mastu, koks juose numatytas.

4.1.2 Duomenų bazės paslauga: Aktyvių darbo ieškančių asmenų, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami Duomenų bazėje, asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu, Klientas, ieškodamas tinkamo darbuotojo per Duomenų bazės paslaugą, veikia kaip atskiras nuo „CV-Online“ duomenų valdytojas.

„CV-Online“, teikdama Duomenų bazės paslaugą, tvarko visų darbo ieškančių asmenų, prisiregistravusių „CV-Online“ per Svetainę, asmens duomenis. Kalbant apie minėtus darbo ieškančių asmenų asmens duomenis, „CV-Online“ laikoma duomenų valdytoju (atskiru nuo Kliento). „CV-Online“, kaip duomenų valdytojas, tvarko darbo ieškančių asmenų asmens duomenis pagal atskirą susitarimą, sudarytą tarp „CV-Online“ ir darbo ieškančio asmens.

„CV-Online“ suteikia prieigą Klientui prie Duomenų bazės tik su įdarbinimu susijusiais tikslais. Klientas žino ir sutinka, kad jis, kaip duomenų valdytojas, prisiima visą atsakomybę už visų asmens duomenų, esančių Duomenų bazėje, tvarkymą bet kokiais tikslais ir bet kokiomis priemonėmis, kokias pats Klientas numato.

4.1.3 Paslaugos: jei Klientas nori gauti Paslaugas, tuomet, jei Paslaugas sudaro Skelbimų paslauga ir Duomenų bazės paslauga, Klientas laikomas duomenų valdytoju, o „CV-Online“ laikoma duomenų tvarkytoja Skelbimų paslaugos atžvilgiu, o Klientas ir „CV-Online“ laikomi nepriklausomais valdytojais Duomenų bazės paslaugos atžvilgiu. Atitinkami tikslai ir apimtis apibrėžti šios privatumo politikos 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiuose.

4.2 Kalbant apie paslaugas, minimas 4.1.1–4.1.3 papunkčiuose, Klientas, kaip duomenų valdytojas, turi užtikrinti, kad jis įvykdys visus būtinus informavimo ir kitus reikalavimus konkrečių darbo ieškančių asmenų atžvilgiu, kylančius iš duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant būtinybę užtikrinti susijusio teisinio pagrindo egzistavimą, kuriuo remiantis tvarkomi darbo ieškančio asmens asmens duomenys.